unbekannter Gast

Historic City Ras al Khaimah#

Historic City Ras al Khaimah
Historic City Ras al Khaimah, January 2011, © Gerhard Huber