unbekannter Gast

Jinguashi#

Jinguashi
Jinguashi, September 2011, © Gerhard Huber