unbekannter Gast


Dlho bude žiť, o kom hovoria, že umrel.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • dlho Lemma: dlho
  • žiť Lemma: žiť
  • hovoria Lemma: hovoriť
  • umrel Lemma: umrieť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje vieru v to, že osoby, ktorých omylom vyhlásili za mŕtvych , sa dožijú vysokého veku. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie sa nevyskytuje v korpuse ani v Google.#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="dlho"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dlho" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="žiť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="žiť" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="umrel"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="umrel"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter