!!!ASVÖ 

siehe [Allgemeiner Sportverband Österreichs|AEIOU/Allgemeiner_Sportverband_Österreichs,_ASVÖ].


[{Metadata Suchbegriff=' ' Kontrolle='Nein'}]

[{FreezeArticle author='AEIOU' template='Lexikon_2004'}]
[{ALLOW view All}][{ALLOW comment All}][{ALLOW edit FreezeAdmin}]