Linnépark, Robert Miklitz Denkmal#

Linnépark, Linnéplatz, 1190 Wien, aufgenommen am 19. Oktober 2014

Robert Miklitz Denkmal
Linnépark, Robert Miklitz Denkmal, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0