[{SlideShowNav}]

!!!Sanahin

[{Image src='530_Sanahin.jpg' caption='Sanahin, Photo: Hermann Maurer, May 2013' alt='Sanahin' width='900' height='675'}]

[{Metadata Suchbegriff='Sanahin'}]
[{SET customtitle='Sanahin (2)'}]