[{SlideShowNav}]
!!!Bahrain
 
[{Image src='ba-map.gif' caption='Bahrain'}]