[{SlideShowNav}]

!!!Lijiang - Naxi Woman

[{Image src='B134_Naxi_Frau_Lijiang.jpg' caption='Lijiang - Naxi Woman, April 2012, © [Gerhard Huber|Geography/About/Consortium/Huber,_Gerhard]' alt='Lijiang - Naxi Woman' width='900' height='599'}]

[{Metadata Suchbegriff='Naxi Frau Lijiang'}]
[{SET customtitle='Lijiang - Naxi Woman (3)'}]