[{SlideShowNav}]

!!!Xizhou - Bai Temple

[{Image src='B066_Bai_Tempel_Xizhou.jpg' caption='Xizhou - Bai Temple, April 2012, © [Gerhard Huber|Geography/About/Consortium/Huber,_Gerhard]' alt='Xizhou - Bai Temple' width='900' height='599'}]

[{Metadata Suchbegriff='Bai Tempel Xizhou'}]
[{SET customtitle='Xizhou - Bai Temple (2)'}]