[{SlideShowNav}]

!!!Karanlik Kilise

[{Image src='B079_Karanlik_Kilise_Karanlik_Kilise.jpg' caption='Karanlik Kilise, May 2012, © [Gerhard Huber|Geography/About/Consortium/Huber,_Gerhard]' alt='Karanlik Kilise' width='900' height='599'}]

[{Metadata Suchbegriff='Karanlik Kilise'}]
[{SET customtitle='Karanlik Kilise (2)'}]