Hardegg#

Hardegg
Foto: Österreich Werbung / Jezierzanski
Burg Hardegg, Thayatal Waldviertel