[{Image src='Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Komponisten/Brassart, Johannes/050102a.jpg' alt='Johannes Brassart: O rex Fridrice' height='100' width='212' class='image_block'}]
[{Image src='Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Hermann_Jakob_Edlerauer_Verbum_bonum/050103a.jpg' height='100' alt='Hermann Jakob Edlerauer: Verbum bonum' width='150' class='image_block'}]
[{Image src='Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Jacobus_Gallus_O_magnum_mysterium/060105a.jpg' height='100' alt='Jacobus Gallus' width='66' class='image_block'}]
[{Image src='Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Joachim_Fridericus_Fritzius_Venite_exultemus/060106a.jpg' height='100' alt='Joachim Fridericus Fritzius: Venite exultemus' width='134' class='image_block'}]
[{Image src='Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Andreas_Gigler_Aus_tiefer_Not_aus_der_Gesangspostille/060107a.jpg' height='100' alt='Andreas Gigler: Aus tiefer Not aus der Gesangspostille' width='66' class='image_block'}]
[{Image src='Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Joseph_I_Regina_coeli/070304a.jpg' height='100' alt='Kaiser Joseph I.' width='66' class='image_block'}]

!!!Motette

%%cols-r
* [Johannes Brassart: O rex Fridrice|Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Komponisten/Brassart, Johannes]
* [Hermann Jakob Edlerauer: Verbum bonum|Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Hermann_Jakob_Edlerauer_Verbum_bonum]
* [Jacobus Gallus: O magnum mysterium|Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Jacobus_Gallus_O_magnum_mysterium]
----
* [Joachim Fridericus Fritzius: Venite exultemus|Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Joachim_Fridericus_Fritzius_Venite_exultemus]
* [Andreas Gigler:  Aus tiefer Not aus der Gesangspostille|Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Andreas_Gigler_Aus_tiefer_Not_aus_der_Gesangspostille]
* [Joseph I.: Regina coeli|Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Joseph_I_Regina_coeli]
%%%%language
[Version in English|Wissenssammlungen/Musik-Lexikon/Motette/Motette_english|class='wikipage british']
%%

[{Metadata Suchbegriff='' Kontrolle='Nein'}]