\\ 
__Diese Seite ist noch im Aufbau.__ --> [Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter] 
\\ \\ 
{{{
[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Jedným zo znakov prísloví je idiomaticita. Slovný význam idiomatických prísloví nezodpovedá ich celkovému významu.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='Ktoré príslovie je idiomatické? Kliknite na správnu odpoveď.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Všetko má svoje pre a proti.';'Protiklady sa priťahujú.';'Každá vec má dve strany.';'Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%

}}}