[{ALLOW view All}]
[{ALLOW modify,rename,delete Editors}]

[{TableOfContents numbered='true'}]
\\
%%(position:relative;width:100%)
  
   
!!!Mladý nabývaj, starý užívaj.

  [Doklad 1 |1] 
  
  
!! Ekvivalenty v iných jazykoch

* Nemecky: [Früh übt sich, wer ein Meister werden will|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Früh übt sich, wer ein Meister werden will] %%tip-Komentár Doslovný preklad: "Skoro sa cvičí, kto chce byť majstrom."\\ /%
* Slovinsky: Slovinské príslovie  
* Česky: [ |Wissenssammlungen/Sprichwörter]
* Maďarsky: Maďarské príslovie 

%%collapsebox-closed 
!!Komponenty
     
* [] Lemma: []

* [] Lemma: []

* [] Lemma: []
%%

     
!!Význam(y)
    Opis významu príslovia s kľúčovými komponentmi v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 2 |2 ]  \\
   \\
   
    
%%collapsebox-closed
!!Zvláštnosti použitia
   Príslovie sa v súčasných textoch nevyskytuje. 
   \\
   
%%
    
   
!!Varianty

   
!Tvarové varianty
  

%%(display:inline;) Tvarové varianty %%tip-Kommentár Potenciálny komentár\\ /% [Doklad 4 |4 ] 
%% \\

  
%%collapsebox-closed
!Zámena komponentov
  

%%(display:inline;) Varianty so zámenou komponentov %%tip-Komentár potenciálny komentár\\ /% [Doklad 5 |5 ]  
%% \\
/%

%%collapsebox-closed
! Variantné komponenty

* Variantný komponent 1 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 1 

* Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2 

* Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3 
%%
  
%%collapsebox-closed
!!Typické použitie v texte

%%(display:inline;) Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6 |6 ] 
%% \\ 
/%
    

%%(display:none)
Tematické okruhy (SK)
    
* a 
%%
    
%%collapsebox-closed
!! Doklady
   
__Príslovie sa nenachádza v korpuse ani v Google.__ 
   
[Doklad 1 |#1] (Odsek Príslovie ): \\
%%quote
 
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
-----
 
[Doklad 2 |#2 ] (Odsek Význam(y) ): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
 
-----
 
[Doklad 3 |#3 ] (Odsek Zvláštnosti použitia ): \\
%%quote
~[...~]Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
[Doklad 4 |#4 ] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ): \\
%%quote
 Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\

 
[Doklad 5 |#5 ] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
%% \\
-----
 
[Doklad 6 |#6 ] (Odsek Typické použitie v texte ): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
 \\
   
-----
 
[Doklad 7 |#7 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 
/%
\\

[Doklad 8 |#8 ] (Ďalšie doklady): \\
%%quote
Text dokladu __zvýraznené príslovie__ text dokladu %%tip-Zdroj uviesť prameň /% 

/%
%%  
   
%%collapsebox-closed
!!Ďalšie vyhľadávanie dokladov

V [Slovenskom národnom korpuse |http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/index] možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [[lemma="mladý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[lemma="mladý"] [[|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[] * [[word="nabývaj"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/[word="nabývaj"] __ \\
   
%%

    
!!Cvičenia

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.
    
----
 [Liste aller Sprichwörter|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Sprichwort_sk]