Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Úvod#

Databáza dokumentuje aktuálne používanie 300 prísloví v piatich jazykoch, ktoré sú navzájom prepojené. Výskyt prísloví sa overoval v textových databázach (korpusoch). Okrem informácií o význame, zvláštnostiach v používaní, o ustálenosti a bežných variantoch je možné pozrieť si príslovia v početných autentických dokladoch z textových korpusov, v ktorých sa príslovia vyskytujú. Príslovia sú okrem toho prepojené s didaktickou časťou, určenou na nácvik používania prísloví.

Úvod pre Učiteľov alebo pre expertov .

Databáza prísloví má nasledovnú štruktúru:

 1. Príslovie
 2. Ekvivalenty v iných jazykoch
 3. Komponenty
 4. Význam(y))
 5. Zvláštnosti použitia
 6. Varianty
  a. Tvarové varianty
  b. Zámena komponentov
  c. Variantné komponenty
 7. Typické použitie v texte
 8. Doklady
 9. Ďalšie vyhľadávanie v korpuse
 10. Cvičenia

1. Príslovie#

Pod príslovím sa rozumie jeho základný tvar. Je to spravidla jeho najčastejšia vetná podoba.

2. Ekvivalenty v ostatných jazykoch#

Tu sú uvedené linky k ostatným jazykom. Linky majú názov podľa príslušného príslovia. Ak sa ekvivalenty doslovne nezhodujú, uvádza sa v Komentároch ich doslovný preklad.

3. Komponenty#

Komponenty slúžia na vyhľadávanie stránok prísloví prostredníctvom ich štruktúrnych prvkov. Všetky komponent - okrem člena v nemčine - sa uvádzajú v základnom tvare (lemma) a tiež v tvare, v akom sa nachádzajú v prísloví.

4. Význam(y)#

Významy boli vypracované na základe dokladov z korpusov a iných zdrojov. Uplatňuje sa relatívne unifikovaný spôsob opisu. Opis obsahuje napríklad úvodnú formulu "Príslovie vyjadruje/ hodnotí ..." Opis významu registruje všeobecné sémantické jadro, ktoré zachytáva bežné (teda nie aktualizované alebo inak modifikované) použitie príslovia

5. Zvláštnosti použitia #

Ide o rôzne situačné zvláštnosti, ktoré je možné v korpusoch často registrovať, ale nie je ich možné zovšeobecniť. Preto sa tieto zvláštnosti opisujú formulami ako "v dokladoch sa niekedy/často vyskytuje aktualizované príslovie ..." a pod. Zvláštnosti použitia sa môžu týkať napr.:

 • rečových aktov/komunikatívnych funkcií/komunikačných situácií
 • konotácií(pozitívne, negatívne, pochvalné/hanlivé)
 • štylistickej hodnoty
 • nápadného výskytu v nejakej tematickej doméne
 • nápadného výskytu v nejakom type textu
 • nápadného areálového výskytu
 • nápadného výskytu medzi určitou skupinou hovoriacich

6. Varianty
#

Variantnosť je uzualizovaná, t. j. registrujú sa len typické varianty, ktoré sú v korpusoch doložené. Rozlišujú sa tvarové varianty a varianty so zámenou komponentov.

6.1. Tvarové varianty#

Ide o príslovia s variantnými tvarmi komponentov príslovia alebo transformovanú podobu celého príslovia (napr. morfologické alebo syntaktické a pravopisné varianty. Registrujú sa len viackrát doložené tvary.

6.2. Zámena komponentov#

Sem sa zaraďujú varianty a variantné série, pri ktorých sa zamieňa jeden alebo viac komponentov. Zameniteľnosť komponentov sa overuje v korpusoch a musí spĺňať kritérium zovšeobecniteľnosti. Ako X-zástupné prvky sa uvádzajú len najtypickejšie prvky, možné sú však aj iné lexikálne prvky.

7. Variantné komponenty#

Variantné komponenty sa uvádzajú len pri jednotlivých laxikalizovaných variantoch, nie pri zástupných prvkoch. Zaznamenávajú sa len nové variantné prvky v ich tvare a tiež ich základný tvar (lemma). Pomocou registrácie týchto prvkov je možné vyhľadávať príslovia aj cez tieto variantné komponenty.

8. Typické použitie v texte#

Tento údaj obsahuje informácie o typickom použití príslovia v textoch. Tu je dôležité, aby bol typický výskyt dostatočne doložený. Opis je vo forme jednoduchej naratívnej vety. Typické použitie príslovia sa môže týkať napr.:

 • častých introduktorov
 • častého pridávania atribútov, častíc a pod.
 • častého spôsobu, napr. otázky, rozkazu, zvolania a pod.
 • častých negácií
 • častých syntaktických transformácií, napr. nominalizácií, použitia vo vedľajších vetách alebo tvorenie frazeologických derivátov

9. Doklady#

Textové doklady pochádzajú väčšinou z korpusov. Poradie dokladov je dané poradím lexikografických informácií, t. j. prvý doklad je vždy s prototypicky použitým príslovím vo vetnom tvare, podľa možnosti v "citátovej" podobe. Nasledujú doklady, ktoré dokumentujú význam(y) a zvláštnosti použitia a podľa možnosti nie sú modifikované. Nasledujú doklady, ktoré ilustrujú varianty. Všetky doklady sú prelinkované s jednotlivými lexikografickými položkami, čo uľahčuje prehľadávanie. Na konci sú uvádzané ďalšie doklady, môžu dokumentov ďalšie zvláštnosti použitia.

10. Ďalšie vyhľadávanie v korpuse#

Tu sú zaznamenané dotazy/querries, ktoré boli použité pri vyhľadávaní prísloví v korpusoch. Má to umožniť ostatným používateľom vyhľadávať príslovie v aktualizovaných korpusoch a nachádzať tak ďalšie výskyty príslovia. Tieto formalizované modely majú inšpirovať a podnietiť aj ďalší paremiologický výskum.

11. Cvičenia#

Pomocou odkazov sa možno z databázy dostať k cvičeniam prostredníctvom nasledovných možností:

 • prístup cez konkrétne príslovie (= plnotextové vyhľadávanie)
 • prístup cez onomaziologicko-tematickú kategóriu
 • prístup cez komponent zo základného tvaru príslovia a jej variantných komponentov
 • prístup cez komponent z významového opisu príslovia

(Peter Ďurčo und Kathrin Steyer)