Pierers Konversations-Lexikon, 1888-1893

 1. Pierers Konversations-Lexikon

  A-Aufstehen, Band 1
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1888
 2. Pierers Konversations-Lexikon

  Aufsteigen-Bottrop, Band 2
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1889
 3. Pierers Konversations-Lexikon

  Botts-Dampfpflug, Band 3
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1889
 4. Pierers Konversations-Lexikon

  Dampfpumpe-Emaillierte Thonwaren, Band 4
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1889
 5. Pierers Konversations-Lexikon

  Emailmalerei-Fronton, Band 5
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1890
 6. Pierers Konversations-Lexikon

  Front Range - Hallenkirche, Band 6
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1890
 7. Pierers Konversations-Lexikon

  Haller-Kaltbrenner, Band 7
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1890
 8. Pierers Konversations-Lexikon

  Kalkeinlagerungen-L├╝bbesee, Band 8
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1891
 9. Pierers Konversations-Lexikon

  L├╝beck-Ostinato, Band 9
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1891
 10. Pierers Konversations-Lexikon

  Ostindien-Rusach, Band 10
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1892
 11. Pierers Konversations-Lexikon

  Rufen-Symi, Band 11
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1892
 12. Pierers Konversations-Lexikon

  Symmachie-Zz, Band 12
  Joseph K├╝rschner Union Deutsche Verlagsgesellschaft Berlin & Stuttgart 1893