unbekannter Gast

Nikko Toshogu Shrine in memory of first Shogun “Leyasu Tokugawa”#

Nikko Toshogu Shrine in memory of first Shogun “Leyasu Tokugawa”
Nikko Toshogu Shrine in memory of first Shogun “Leyasu Tokugawa”
© H. Maurer