unbekannter Gast

Dünserberg - Parzelle Bassig#

Die Parzelle Bassig in Dünserberg
Die Parzelle Bassig in Dünserberg.
Foto: Reinhard Müller. Aus: Wikicommons, unter CC BY-SA 3.0