unbekannter Gast

Tarant (Moorenzian)#

Morenzian
Tarant oder Moorenzian
Foto. H. Maurer, Juli 2106