unbekannter Gast

Lentipecten#


Klasse Bivalvia LINNÈ, 1758
Ordnung Pectinoida H.ADAMS A.ADAMS, 1957
Familie "Pectinidae WILKES 1810"

Lentipecten corneus SOWERBY#

Lentipecten
© Wolfgang Danninger


Beschreibung: Pecten

Zeitalter: Lutetien

Fundort: Haunsbergs

Größe: 3 cm

Sammlung: Danninger

Lentipecten corneus denutatus REUSS#

Lentipecten_corneum_1.jpg
© Wolfgang Danninger


Beschreibung: Pecten

Zeitalter: Ottnangien

Fundort: Robulusschlier St. Marienkirchen b Sch

Größe: 3 cm

Sammlung: Danninger