Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Dobré svedomie je mäkká poduška.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • dobré Lemma: dobrý
  • svedomie Lemma: svedomie
  • je Lemma: byť
  • mäkká Lemma: mäkký
  • poduška Lemma: poduška

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že človek s čistým štítom žije spokojnejšie a uvoľnenejšie, bez výčitiek svedomia . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch prakticky nevyskytuje. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Čisté svedomie je mäkká poduška. Reines Gewissen ist ein weiches Kissen
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • čisté Lemma: čistý
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

Príslovie má v korpuse jediný výskyt v prekloženom texte z angličtiny, na internete je registrované len v glosároch prísloví a výrokov. [Doklad 1] (Odsek Príslovie ):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Včasné rozpoznanie ochorenia obličiek umožňuje účinné liečenie, ktoré predĺži psovi život . Hluchota V rámci systematického chovu bielych bulteriérov v minulých rokoch patrila hluchota medzi vážne ochorenia. Rád by som však zdôraznil, že biele bulteriéry nie sú albíni. Gény hluchoty nesú vo svojom rodokmeni aj čisto biele plemená spomeňte si na argentínsku dogu, Obr. 55: Čisté svedomie je ako mäkká poduška. Kresba: Michael Walker Starostlivosť o zdravie Obr. 56: Moji najlepší priatelia! dalmatínskeho psa, harlekýnskej odrody nemeckej dofy, atď. Problém hluchoty sa do značnej miery podarilo odstrániť tým, že sa zaviedol chov farebných bulteriérov a začali sa krížiť farebné plemenné línie s bielymi. Výskyt hluchých zvierat v chove bulteriérov dnes zaručene neprekračuje jedno percento. Tak sa stal bulteriér ukážkovým príkladom, ako možno pomocou správnej plemenitby účinne riešiť zdravotné problémy. Fleig, Dieter: Bulteriér. Bratislava: Timy 1999


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="svedomie"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="svedomie" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="poduška"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="poduška"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter