Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Úvodní slovo#

Databáze dokumentuje aktuální úzus 300 přísloví v pěti jazycích, které jsou v rámci platformy propojeny, frekvence výskytu přísloví byla ověřena v korpusech. Vedle informací o významu, zvláštnosti užití, konstantnosti a běžných variantách je zde možné nalézt řadu autentických textových příkladů (dokladů z korpusu), v nichž se přísloví vyskytují. Přísloví jsou také propojena s didaktickými cvičeními.

Úvod pro žáky - studenty - zájemce nebo pro odborníky .

Databáze Sprichwort má následující strukturu:

 1. Přísloví
 2. Cvičení
 3. Ekvivalenty v ostatních jazycích
 4. Komponenty
 5. Význam(y)
 6. Zvláštnosti užití
 7. Varianty
  a. Tvarové varianty
  b. Záměna komponent
  c. Variantní komponenty
 8. Typické užití v textu
 9. Doklady
 10. Hledání dalších dokladů v korpusu

1. Přísloví#

Přísloví je zde uvedeno ve své základní formě - tj.nejčastější tvar, který má větnou podobu.

2. Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Odkazy na ostatní jazyky. Nejedná-li se o ekvivalenci 1:1, jsou připojeny komentáře s doslovným překladem.

3. Komponenty#

Tento údaj umožňuje přístup k jednotlivým příslovím přes jejich základní prvky. Všechny komponenty – s výjimkou členů v němčině – jsou zvýrazněny jakožto lemmata a tvary flexe, které se vyskytují v přísloví.

4. Význam(y)#

Popisy významu byly vypracovány primárně na základě dokladů z korpusu či jiných zdrojů. Používá se standardizovaný modus popisu s úvodními formulacemi jako třeba »přísloví vyjadřuje zkušenost..., říká se ...«. Popis významu zachycuje zobecněné sémantické jádro, které platí pro všechny případy výskytu daného přísloví.

5. Zvláštnosti užití#

Konotativní a pragmatické aspekty, které je možné vypozorovat u dokladů z korpusu častěji, ale nelze je zobecnit pro všechny případy výskytu (např. stylistická zabarvenost, konotace, typ a druh textu).

6. Varianty
#

Tento koncept se opírá o četnost výskytu, zahrnuty jsou jenom typické varianty, které vykazují jistou rekurenci v korpusu. Rozlišují se ‚Tvarové varianty‘ a ‚Záměna komponent‘.

6.1. Tvarové varianty#

Informace o všech typech systémových tvarových variant jednotlivých komponent přísloví nebo celého přísloví (např. morfologické či gramatické varianty).

6.2. Záměna komponent#

Varianty a vzory variace, u nichž je lexikální komponenta nahrazena jednou čí několika jinými. Tato zaměnitelnost je stanovena na základě korpusové analýzy.

7. Variantní komponenty#

Variantní komponenty jsou uvedeny jenom u lexikalizovaných variant.

8. Typické užití v textu#

Informace o typickém textovém užití přísloví:

 • časté argumentativní využití
 • časté spojení s částicemi apod.
 • častý větný modus, např. tázací věta
 • častý prostředek negace
 • časté syntaktické transpozice, např. nominalizace

9. Doklady#

Úplné doklady vycházejí převážně z jednotlivých korpusů. První doklad má vždy prototypický charakter, odvolává se - pokud možno - na kanonizovanou formu. Plné textové doklady ilustrují význam a zvláštnosti užití. Následují doklady k systémovým a textovým variantám. Na závěr bloku je možné najít další doklady, zvláště pozoruhodné okazionální modifikace.

10. Hledání dalších dokladů v korpusu#

Zde jsou uvedeny zformulované dotazy pro hledání dokladů s příslovími v korpusu, což má umožnit ostatním uživatelům nalézt přísloví i v aktualizovaných korpusech.

11. Cvičení#

Z databáze lze přejít do didaktické části, a sice takto:

 • prostřednictvím konkrétního frazému
 • prostřednictvím onomaziologicko-tematické kategorie
 • prostřednictvím komponenty základního tvaru včetně všech variabilních komponent
 • prostřednictvím komponenty z popisu významu

(Peter Ďurčo a Kathrin Steyer)