Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Úvodní slovo#

Databáze dokumentuje aktuální úzus 300 přísloví v pěti jazycích, které jsou v rámci platformy propojeny, frekvence výskytu přísloví byla ověřena v korpusech. Vedle informací o významu, zvláštnosti užití, konstantnosti a běžných variantách je zde možné nalézt řadu autentických textových příkladů (dokladů z korpusu), v nichž se přísloví vyskytují. Přísloví jsou také propojena s didaktickými cvičeními.

Úvod pro žáky - studenty - zájemce nebo pro odborníky .

Databáze Sprichwort má následující strukturu:

 1. Přísloví
 2. Cvičení
 3. Ekvivalenty v ostatních jazycích
 4. Komponenty
 5. Význam(y)
 6. Zvláštnosti užití
 7. Varianty
  a. Tvarové varianty
  b. Záměna komponent
  c. Variantní komponenty
 8. Typické užití v textu
 9. Doklady
 10. Hledání dalších dokladů v korpusu

1. Přísloví#

Přísloví je zde uvedeno ve své základní formě - tj.nejčastější tvar, který má větnou podobu.

2. Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Odkazy na ostatní jazyky. Nejedná-li se o ekvivalenci 1:1, jsou připojeny komentáře s doslovným překladem.

3. Komponenty#

Tento údaj umožňuje přístup k jednotlivým příslovím přes jejich základní prvky. Všechny komponenty – s výjimkou členů v němčině – jsou zvýrazněny jakožto lemmata a tvary flexe, které se vyskytují v přísloví.

4. Význam(y)#

Popisy významu byly vypracovány primárně na základě dokladů z korpusu či jiných zdrojů. Používá se standardizovaný modus popisu s úvodními formulacemi jako třeba »přísloví vyjadřuje zkušenost..., říká se ...«. Popis významu zachycuje zobecněné sémantické jádro, které platí pro všechny případy výskytu daného přísloví.

5. Zvláštnosti užití#

Konotativní a pragmatické aspekty, které je možné vypozorovat u dokladů z korpusu častěji, ale nelze je zobecnit pro všechny případy výskytu (např. stylistická zabarvenost, konotace, typ a druh textu).

6. Varianty
#

Tento koncept se opírá o četnost výskytu, zahrnuty jsou jenom typické varianty, které vykazují jistou rekurenci v korpusu. Rozlišují se ‚Tvarové varianty‘ a ‚Záměna komponent‘.

6.1. Tvarové varianty#

Informace o všech typech systémových tvarových variant jednotlivých komponent přísloví nebo celého přísloví (např. morfologické či gramatické varianty).

6.2. Záměna komponent#

Varianty a vzory variace, u nichž je lexikální komponenta nahrazena jednou čí několika jinými. Tato zaměnitelnost je stanovena na základě korpusové analýzy.

7. Variantní komponenty#

Variantní komponenty jsou uvedeny jenom u lexikalizovaných variant.

8. Typické užití v textu#

Informace o typickém textovém užití přísloví:

 • časté argumentativní využití
 • časté spojení s částicemi apod.
 • častý větný modus, např. tázací věta
 • častý prostředek negace
 • časté syntaktické transpozice, např. nominalizace

9. Doklady#

Úplné doklady vycházejí převážně z jednotlivých korpusů. První doklad má vždy prototypický charakter, odvolává se - pokud možno - na kanonizovanou formu. Plné textové doklady ilustrují význam a zvláštnosti užití. Následují doklady k systémovým a textovým variantám. Na závěr bloku je možné najít další doklady, zvláště pozoruhodné okazionální modifikace.

10. Hledání dalších dokladů v korpusu#

Zde jsou uvedeny zformulované dotazy pro hledání dokladů s příslovími v korpusu, což má umožnit ostatním uživatelům nalézt přísloví i v aktualizovaných korpusech.

11. Cvičení#

Z databáze lze přejít do didaktické části, a sice takto:

 • prostřednictvím konkrétního frazému
 • prostřednictvím onomaziologicko-tematické kategorie
 • prostřednictvím komponenty základního tvaru včetně všech variabilních komponent
 • prostřednictvím komponenty z popisu významu

(Peter Ďurčo a Kathrin Steyer)