Josef Illedits-Hof, Josef Illedits Gedenktafel#

Josef Illedits-Hof, Kärchergasse 3-13, 1030 Wien, aufgenommen am 12. Oktober 2012

Josef Illedits Gedenktafel
Josef Illedits-Hof, Josef Illedits Gedenktafel, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0