Norbert Liebermann-Park, Norbert Liebermann Gedenkstein#

Norbert Liebermann-Park, Aumannplatz, 1180 Wien, aufgenommen am 3. Oktober 2014

Norbert Liebermann Gedenkstein
Norbert Liebermann-Park, Norbert Liebermann Gedenkstein, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0