unbekannter Gast

Dashkin Kali: Sacrificial meat#

Dashkin Kali sacrificial meat
Dashkin Kali sacrificial meat, March 2015, © Bernd Mader

Sacrificial meat gets cut up.