unbekannter Gast

Samy Molcho#

Bild 'Samy_Molcho_1967-10_'