unbekannter Gast

Rote Nachnelke#

Rote Nachtnelke
Rote Nachtnelke
Foto © Fritz Bayerl