unbekannter Gast

Rote Nachtnelke#

Rote Nachtnelke
Rote Nachtnelke
Foto © Fritz Bayerl