Johnn Hatzl-Hof, Johann Hatzl Gedenktafel#

Johann Hatzl-Hof, Johnn Hatzl-Hof, Simmeringer Hauptstraße 34, 1110 Wien, aufgenommen am 19. April 2014

Johann Hatzl Gedenktafel
Johnn Hatzl-Hof, Johann Hatzl Gedenktafel, © Ewald Judt, unter CC BY 4.0