Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Cvičení#

Úlohy a cvičení#

I když je tato část trilogie k příslovím (databanka - cvičení - komunita) označena jako „Cvičení“, obsahuje nejen cvičení, ale i úlohy. Mezi cvičenimi a úlohami existují síce základní rozdíly, ale ze sémantických a organizačních důvodů je souhrně uvádíme pod nadpisem „Cvičení“. Cvičení slouží za prvé k tomu, aby si učící se správně zapamatovali a zautomatizovali jazykovou učební látku. Cvičení mají většinou jen jeden způsob řešení, jedno předem stanovené řešení a jsou ve velké míře redukované na formální hledisko. Nejsou zaměřeny komunikativně, tvoří však základ, na kterém se může prostředníctvím úloh rozvíjet jazyková a komunikatívní kompetence. Úlohy jsou na rozdíl od cvičení většinou otevřenější formy jazykového učení, které nemají předepsané způsoby řešení, nanejvýš poskytují vágní pomůcky k nalézání řešení. Lze říci, že úlohy jsou problémy, které je možno vyřešit a přitom aplikovat zručnosti a poznatky získané ve cvičeních. I když se tento krátký popis může zdát jednoznačný, přechod od formálního cvičení k úloze je často plynulý a může se zčásti uskutočnit už jednoduchou variací zadání. Platforma SprichWort poskytuje nejen cvičení, ale i úlohy, které umožňují osvojit si přísloví. Rozdíl mezi cvičenimi a úlohami je však pro uživatele při řešení stanovených úloh druhořadý, a proto ho dále netematizujeme.

Fáze učení se přísloví#

Učení se přísloví probíhá – zvláště, pokud jde o proces řízeného učení – ve čtyřech fázích, které byly prokázány i při neřízeném nebo spontánním učení se přísloví:
  • Poznat
  • Porozumět
  • Upevnit
  • Použit
Aby uživatelé přísloví uměli přísloví aktívně použit, musí projít všechny čtyři fáze. Závisí to však na různych faktorech, jak rychle, intenzívně a v jakém rozsahu se jednotlivé fáze realizují. Fáze poznání spočívá v tom, že učící se musí nejdříve přísloví identifikovat v různych textech a druzích textů. Jakmile se přísloví identifikuje, tedy pozná, je možné začít s určováním jeho významu, tedy s porozuměním. Pokud je význam přísloví dostatečně známý, je možno procvičovat sémantické, formální a pragmatické aspekty, což je chápáno jako upevňování si přísloví. Teprve nyní je možno hovořit o tom, že učící se v dostatečné míře ovládá nějaké přísloví resp. určité přísloví a umí ho smysluplně použít.

Pracovní pokyny#

Vyberte si jeden z níže uvedených významových okruhů a klikněte na něj. Objeví se přehled úloh a cvičení, která jsou k dispozíci k tomuto významovému okruhu. Úlohy a cvičení jsou přiřazeny čtyřem fázím (Přísloví poznat, Přísloví porozumět, Přísloví upevnit a Přísloví použít), přičemž úlohy a cvičení k prvním třem fázím jsou určeny pro úrovně B1-B2 a úlohy a cvičení k posledním fázim jsou určeny pro úrovně B1-B2, C1-C2 a germanisty (paremiologické úlohy). Pokud chcete přísloví v příslušném významovém okruhu opravdu ovládat, vyřešte všechny uvedené úlohy a cvičení a to v pořadí, v jakém jsou uvedeny na platformě. Pokud však máte zájem jen o některé, otevřte si jednoduše pouze tato cvičení. Tedy, začínáme! Jakmile kliknete na úlohu/cvičení označené modrou barvou, objeví se nahoře vlevo následující informace: název významového okruhu, do kterého úloha/cvičení patří; název jazyka, v kterém je úloha/cvičení vytvořeno, název fáze, které byla úloha/cvičení přiřazeno a jazyková úroveň, na kterou se úloha/cvičení zaměřuje. Pod tím je uvedeno zadání cvičení/úlohy. Pozorně si ho přečtěte a začněte s řešením. Přitom můžete použít informace z databanky, kterou najdete na hlavní stránce v kolonce „Databanka SprichWort“. Jakmile jste s řešením hotovi, přesuňte se myší dole vlevo a klikněte na „Vyhodnotit“ („Auswerten“). Objeví se informace, do jaké míry jste byli při řešení úspěšní. Pokud byste chtěli vědět, jak měly znít správné odpovědi, klikněte na „Řešit“ („Lösen“). V případě, že byste úlohu/cvičení chtěli absolvovat ještě jednou, klikněte na „Dát zpět“ („Zurücksetzen“). Ikony „Vyhodnotit“, „Dát zpět“ a „Řešit“ jsou uvedeny u všech úloh a cvičení s výjimkou těch pro úroveň C1-C2, neboť tyto typy úloh a cvičení vyžadují otevřené odpovědi, a proto je nelze vyhodnotit. Pokud chcete úlohu/cvičení ukončit, zavřete ji/ho kliknutím na kroužek vpravo nahoře. Potom můžete pokračovat v dalším řešení.

Úlohy a cvičení k významovým okruhům#

Úlohy a cvičení k německým příslovím#

  • Láska Zde jsou již úlohy a cvičení k dispozici!

  • Dvě strany Zde jsou již úlohy a cvičení k dispozici!

Úlohy a cvičení k slovenským příslovím
#

Úlohy a cvičení k slovinským příslovím
#

Úlohy a cvičení k českým příslovím
#

Hoffnung_de_F2b_B1-2
Gemeinsamkeiten_de_F3b_B1-2
Wahrheit_de_F2c_B1-2
Liebe_de_F2_B1-2

Úlohy a cvičení k maďarským příslovím
#

Vicejazyčné úlohy a cvičení
#

• Německo-slovenské úlohy a cvičení

Zeit_de-sk_F1_B1-2
Zeit_de-sk_F2_B1-2
Unter der Oberfläche_de-sk_F1_B1-2
Unter der Oberfläche_de-sk_F2_B1-2
Glück_de-sk_F1_B1-2
Glück_de-sk_F2_B1-2
Zwei Seiten_de-sk_F1_B1-2
Zwei Seiten_de-sk_F2_B1-2

• Německo-slovinské úlohy a cvičení

• Německo-české úlohy a cvičení

Liebe_de-cz_F1_B1-2
Liebe_de-cz_F2_B1-2

• Německo-maďarské úlohy a cvičení