Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Cvičení#

Úlohy a cvičení#

I když je tato část trilogie k příslovím (databanka - cvičení - komunita) označena jako „Cvičení“, obsahuje nejen cvičení, ale i úlohy. Mezi cvičenimi a úlohami existují síce základní rozdíly, ale ze sémantických a organizačních důvodů je souhrně uvádíme pod nadpisem „Cvičení“. Cvičení slouží za prvé k tomu, aby si učící se správně zapamatovali a zautomatizovali jazykovou učební látku. Cvičení mají většinou jen jeden způsob řešení, jedno předem stanovené řešení a jsou ve velké míře redukované na formální hledisko. Nejsou zaměřeny komunikativně, tvoří však základ, na kterém se může prostředníctvím úloh rozvíjet jazyková a komunikatívní kompetence. Úlohy jsou na rozdíl od cvičení většinou otevřenější formy jazykového učení, které nemají předepsané způsoby řešení, nanejvýš poskytují vágní pomůcky k nalézání řešení. Lze říci, že úlohy jsou problémy, které je možno vyřešit a přitom aplikovat zručnosti a poznatky získané ve cvičeních. I když se tento krátký popis může zdát jednoznačný, přechod od formálního cvičení k úloze je často plynulý a může se zčásti uskutočnit už jednoduchou variací zadání. Platforma SprichWort poskytuje nejen cvičení, ale i úlohy, které umožňují osvojit si přísloví. Rozdíl mezi cvičenimi a úlohami je však pro uživatele při řešení stanovených úloh druhořadý, a proto ho dále netematizujeme.

Fáze učení se přísloví#

Učení se přísloví probíhá – zvláště, pokud jde o proces řízeného učení – ve čtyřech fázích, které byly prokázány i při neřízeném nebo spontánním učení se přísloví:
  • Poznat
  • Porozumět
  • Upevnit
  • Použit
Aby uživatelé přísloví uměli přísloví aktívně použit, musí projít všechny čtyři fáze. Závisí to však na různych faktorech, jak rychle, intenzívně a v jakém rozsahu se jednotlivé fáze realizují. Fáze poznání spočívá v tom, že učící se musí nejdříve přísloví identifikovat v různych textech a druzích textů. Jakmile se přísloví identifikuje, tedy pozná, je možné začít s určováním jeho významu, tedy s porozuměním. Pokud je význam přísloví dostatečně známý, je možno procvičovat sémantické, formální a pragmatické aspekty, což je chápáno jako upevňování si přísloví. Teprve nyní je možno hovořit o tom, že učící se v dostatečné míře ovládá nějaké přísloví resp. určité přísloví a umí ho smysluplně použít.

Pracovní pokyny#

Vyberte si jeden z níže uvedených významových okruhů a klikněte na něj. Objeví se přehled úloh a cvičení, která jsou k dispozíci k tomuto významovému okruhu. Úlohy a cvičení jsou přiřazeny čtyřem fázím (Přísloví poznat, Přísloví porozumět, Přísloví upevnit a Přísloví použít), přičemž úlohy a cvičení k prvním třem fázím jsou určeny pro úrovně B1-B2 a úlohy a cvičení k posledním fázim jsou určeny pro úrovně B1-B2, C1-C2 a germanisty (paremiologické úlohy). Pokud chcete přísloví v příslušném významovém okruhu opravdu ovládat, vyřešte všechny uvedené úlohy a cvičení a to v pořadí, v jakém jsou uvedeny na platformě. Pokud však máte zájem jen o některé, otevřte si jednoduše pouze tato cvičení. Tedy, začínáme! Jakmile kliknete na úlohu/cvičení označené modrou barvou, objeví se nahoře vlevo následující informace: název významového okruhu, do kterého úloha/cvičení patří; název jazyka, v kterém je úloha/cvičení vytvořeno, název fáze, které byla úloha/cvičení přiřazeno a jazyková úroveň, na kterou se úloha/cvičení zaměřuje. Pod tím je uvedeno zadání cvičení/úlohy. Pozorně si ho přečtěte a začněte s řešením. Přitom můžete použít informace z databanky, kterou najdete na hlavní stránce v kolonce „Databanka SprichWort“. Jakmile jste s řešením hotovi, přesuňte se myší dole vlevo a klikněte na „Vyhodnotit“ („Auswerten“). Objeví se informace, do jaké míry jste byli při řešení úspěšní. Pokud byste chtěli vědět, jak měly znít správné odpovědi, klikněte na „Řešit“ („Lösen“). V případě, že byste úlohu/cvičení chtěli absolvovat ještě jednou, klikněte na „Dát zpět“ („Zurücksetzen“). Ikony „Vyhodnotit“, „Dát zpět“ a „Řešit“ jsou uvedeny u všech úloh a cvičení s výjimkou těch pro úroveň C1-C2, neboť tyto typy úloh a cvičení vyžadují otevřené odpovědi, a proto je nelze vyhodnotit. Pokud chcete úlohu/cvičení ukončit, zavřete ji/ho kliknutím na kroužek vpravo nahoře. Potom můžete pokračovat v dalším řešení.

Úlohy a cvičení k významovým okruhům#

Úlohy a cvičení k německým příslovím#

  • Láska Zde jsou již úlohy a cvičení k dispozici!

  • Dvě strany Zde jsou již úlohy a cvičení k dispozici!

Úlohy a cvičení k slovenským příslovím
#

Úlohy a cvičení k slovinským příslovím
#

Úlohy a cvičení k českým příslovím
#

Hoffnung_de_F2b_B1-2
Gemeinsamkeiten_de_F3b_B1-2
Wahrheit_de_F2c_B1-2
Liebe_de_F2_B1-2

Úlohy a cvičení k maďarským příslovím
#

Vicejazyčné úlohy a cvičení
#

• Německo-slovenské úlohy a cvičení

Zeit_de-sk_F1_B1-2
Zeit_de-sk_F2_B1-2
Unter der Oberfläche_de-sk_F1_B1-2
Unter der Oberfläche_de-sk_F2_B1-2
Glück_de-sk_F1_B1-2
Glück_de-sk_F2_B1-2
Zwei Seiten_de-sk_F1_B1-2
Zwei Seiten_de-sk_F2_B1-2

• Německo-slovinské úlohy a cvičení

• Německo-české úlohy a cvičení

Liebe_de-cz_F1_B1-2
Liebe_de-cz_F2_B1-2

• Německo-maďarské úlohy a cvičení