Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Cvičenia#


Čo sú úlohy a čo cvičenia?#

Aj keď táto časť trilógie k prísloviam (banka dát - cvičenia - komunita) je označená ako „Cvičenia“, obsahuje nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohami existujú síce základné rozdiely, no zo sémantických a organizačných dôvodov ich súhrnne uvádzame pod nadpisom Cvičenia. Cvičenia slúžia v prvom rade nato, aby si učiaci sa správne zapamätali a zautomatizovali jazykovú učebnú látku. Cvičenia majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú vo veľkej miere redukované na formálne hľadiská. Nie sú zamerané komunikatívne, tvoria však základ, na ktorom sa môže prostredníctvom úloh rozvíjať jazyková a komunikatívna kompetencia. Úlohy sú narozdiel od cvičení väčšinou otvorenejšie formy jazykového učenia, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia, nanajvýš poskytujú vágne pomôcky k nájdeniu riešenia. Možno povedať, že úlohy sú problémy, ktoré je možné vyriešiť a pritom aplikovať zručnosti a poznatky nadobudnuté v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis môže zdať jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý a môže sa sčasti uskutočniť už ľahkou variáciou zadania. Platforma SprichWort ponúka nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia. Rozdiel medzi cvičeniami a úlohami je však pre používateľov pri riešení stanovených úloh druhoradý, a preto ho ďalej netematizujeme.

Čo sú fázy učenia sa prísloví?#

Učenie sa prísloví prebieha – najmä, ak ide o riadené učenie – v nasledujúcich štyroch fázach, ktoré boli zaznamenané aj pri neriadenom alebo spontánnom učení sa prísloví:
  • Spoznať
  • Porozumieť
  • Upevniť
  • Použiť
Aby používatelia prísloví vedeli príslovia aktívne použiť, musia prebehnúť všetky štyri fázy. Závisí to však od rôznych faktorov, ako rýchlo, intenzívne a v akom rozsahu sa jednotlivé fázy realizujú. Fáza spoznávania spočíva v tom, že učiaci sa musí najskôr príslovia identifikovať v rôznych textoch a druhov textov. Len keď sa príslovia identifikujú, teda spoznajú, možno začať s určovaním ich významu, teda s porozumením. Keď je význam prísloví dostatočne známy, môžu sa precvičovať sémantické, formálne a pragmatické aspekty, čo je chápané ako upevňovanie si prísloví. Až potom možno povedať, že učiaci sa v dostatočnej miere ovláda nejaké príslovie resp. isté príslovia a vie ich aj zmysluplne použiť.

Ako môžem pracovať s úlohami a cvičeniami?#

Vyberte si jeden z dole uvedených významových okruhov a kliknite naň. Potom sa objaví prehľad úloh a cvičení, ktoré sú k dispozícii k tomuto významového okruhu. Úlohy a cvičenia sú priradené štyrom fázam (Príslovia spoznať, Prísloviam porozumieť, Príslovia si upevniť a Príslovia použiť), pričom úlohy a cvičenia k prvým trom fázam sú určené pre úrovne B1-B2 a úlohy a cvičenia k poslednej fáze sú určené pre úrovne B1-B2, C1-C2 a germanistov (paremiologické úlohy). Ak chcete príslovia v príslušnom významovom okruhu naozaj ovládať, vyriešte všetky uvedené úlohy a cvičenia a to v poradí, v akom sú uvedené na platforme. Pokiaľ však máte záujem len o niektoré, otvorte si jednoducho len tie. Teda, začíname! Potom, čo kliknite na úlohu/cvičenie označené modrou farbou, objavia sa hore vľavo nasledujúce informácie: názov významového okruhu, do ktorého úloha/cvičenie patrí; názov jazyka, v ktorom je úloha/cvičenie zostavená/zostavené, názov fázy, ktorej bolo úloha/cvičenie priradená/priradené a jazyková uroveň, na ktorú sa úloha/cvičenie zameriava. Pod tým je uvedené zadanie cvičenia/úlohy. Pozorne si ho prečítajte a začnite s riešením. Pritom môžete použiť informácie z banky dát, ktorú nájdete na hlavnej stránke pod kolónkou „Banka dát SprichWort“. Keď ste s riešením hotový, presuňte sa s myšou dole vľavo a kliknite na „Vyhodnotiť“ („Auswerten“). Potom sa objaví informácia, do akej miery ste boli pri riešení úspešný. Keby ste chceli vedieť, ako by mali znieť správne odpovede, kliknite na „Riešiť“ („Lösen“). V prípade, že by ste úlohu/cvičenie chceli absolvovať ešte raz, kliknite na „Dať späť“ („Zurücksetzen“). Ikony „Vyhodnotiť“, „Dať späť“ a „Riešiť“ sú uvedené pri všetkých úlohách a cvičeniach s výnimkou tých pre úroveň C1-C2, lebo tieto typy úloh a cvičení vyžadujú otvorené odpovede, a preto ich nemožno vyhodnotiť. Keď chcete úlohu/cvičenie ukončiť, zatvoríte ju/ho kliknutím na krížik vpravo hore. Potom môžete pokračovať v ďalšom riešení.

Úlohy a cvičenia k významovým okruhom#

Úlohy a cvičenia k nemeckým prísloviam#

Gemeinsamkeiten

Úlohy a cvičenia k slovenským prísloviam
#

Úlohy a cvičenia k slovinským prísloviam
#

  • Egozentrismus (Egocentrizem)

Úlohy a cvičenia k českým prísloviam
#

Úlohy a cvičenia k maďarským prísloviam
#

Viacjazyčné úlohy a cvičenia
#

• Nemecko-slovenské úlohy a cvičenia

• Nemecko-slovinské úlohy a cvičenia

• Nemecko-české úlohy a cvičenia

Nemecko-maďarské úlohy a cvičenia

Viacjazyčné úlohy a cvičenia
#