Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Cvičenia#


Čo sú úlohy a čo cvičenia?#

Aj keď táto časť trilógie k prísloviam (banka dát - cvičenia - komunita) je označená ako „Cvičenia“, obsahuje nielen cvičenia, ale aj úlohy. Medzi cvičeniami a úlohami existujú síce základné rozdiely, no zo sémantických a organizačných dôvodov ich súhrnne uvádzame pod nadpisom Cvičenia. Cvičenia slúžia v prvom rade nato, aby si učiaci sa správne zapamätali a zautomatizovali jazykovú učebnú látku. Cvičenia majú väčšinou len jeden spôsob riešenia, jedno vopred stanové riešenie a sú vo veľkej miere redukované na formálne hľadiská. Nie sú zamerané komunikatívne, tvoria však základ, na ktorom sa môže prostredníctvom úloh rozvíjať jazyková a komunikatívna kompetencia. Úlohy sú narozdiel od cvičení väčšinou otvorenejšie formy jazykového učenia, ktoré nemajú predpísané spôsoby riešenia, nanajvýš poskytujú vágne pomôcky k nájdeniu riešenia. Možno povedať, že úlohy sú problémy, ktoré je možné vyriešiť a pritom aplikovať zručnosti a poznatky nadobudnuté v cvičeniach. Aj keď sa tento krátky opis môže zdať jednoznačný, prechod od formálneho cvičenia k úlohe je často plynulý a môže sa sčasti uskutočniť už ľahkou variáciou zadania. Platforma SprichWort ponúka nielen cvičenia, ale aj úlohy, ktoré umožňujú osvojiť si príslovia. Rozdiel medzi cvičeniami a úlohami je však pre používateľov pri riešení stanovených úloh druhoradý, a preto ho ďalej netematizujeme.

Čo sú fázy učenia sa prísloví?#

Učenie sa prísloví prebieha – najmä, ak ide o riadené učenie – v nasledujúcich štyroch fázach, ktoré boli zaznamenané aj pri neriadenom alebo spontánnom učení sa prísloví:
  • Spoznať
  • Porozumieť
  • Upevniť
  • Použiť
Aby používatelia prísloví vedeli príslovia aktívne použiť, musia prebehnúť všetky štyri fázy. Závisí to však od rôznych faktorov, ako rýchlo, intenzívne a v akom rozsahu sa jednotlivé fázy realizujú. Fáza spoznávania spočíva v tom, že učiaci sa musí najskôr príslovia identifikovať v rôznych textoch a druhov textov. Len keď sa príslovia identifikujú, teda spoznajú, možno začať s určovaním ich významu, teda s porozumením. Keď je význam prísloví dostatočne známy, môžu sa precvičovať sémantické, formálne a pragmatické aspekty, čo je chápané ako upevňovanie si prísloví. Až potom možno povedať, že učiaci sa v dostatočnej miere ovláda nejaké príslovie resp. isté príslovia a vie ich aj zmysluplne použiť.

Ako môžem pracovať s úlohami a cvičeniami?#

Vyberte si jeden z dole uvedených významových okruhov a kliknite naň. Potom sa objaví prehľad úloh a cvičení, ktoré sú k dispozícii k tomuto významového okruhu. Úlohy a cvičenia sú priradené štyrom fázam (Príslovia spoznať, Prísloviam porozumieť, Príslovia si upevniť a Príslovia použiť), pričom úlohy a cvičenia k prvým trom fázam sú určené pre úrovne B1-B2 a úlohy a cvičenia k poslednej fáze sú určené pre úrovne B1-B2, C1-C2 a germanistov (paremiologické úlohy). Ak chcete príslovia v príslušnom významovom okruhu naozaj ovládať, vyriešte všetky uvedené úlohy a cvičenia a to v poradí, v akom sú uvedené na platforme. Pokiaľ však máte záujem len o niektoré, otvorte si jednoducho len tie. Teda, začíname! Potom, čo kliknite na úlohu/cvičenie označené modrou farbou, objavia sa hore vľavo nasledujúce informácie: názov významového okruhu, do ktorého úloha/cvičenie patrí; názov jazyka, v ktorom je úloha/cvičenie zostavená/zostavené, názov fázy, ktorej bolo úloha/cvičenie priradená/priradené a jazyková uroveň, na ktorú sa úloha/cvičenie zameriava. Pod tým je uvedené zadanie cvičenia/úlohy. Pozorne si ho prečítajte a začnite s riešením. Pritom môžete použiť informácie z banky dát, ktorú nájdete na hlavnej stránke pod kolónkou „Banka dát SprichWort“. Keď ste s riešením hotový, presuňte sa s myšou dole vľavo a kliknite na „Vyhodnotiť“ („Auswerten“). Potom sa objaví informácia, do akej miery ste boli pri riešení úspešný. Keby ste chceli vedieť, ako by mali znieť správne odpovede, kliknite na „Riešiť“ („Lösen“). V prípade, že by ste úlohu/cvičenie chceli absolvovať ešte raz, kliknite na „Dať späť“ („Zurücksetzen“). Ikony „Vyhodnotiť“, „Dať späť“ a „Riešiť“ sú uvedené pri všetkých úlohách a cvičeniach s výnimkou tých pre úroveň C1-C2, lebo tieto typy úloh a cvičení vyžadujú otvorené odpovede, a preto ich nemožno vyhodnotiť. Keď chcete úlohu/cvičenie ukončiť, zatvoríte ju/ho kliknutím na krížik vpravo hore. Potom môžete pokračovať v ďalšom riešení.

Úlohy a cvičenia k významovým okruhom#

Úlohy a cvičenia k nemeckým prísloviam#

Gemeinsamkeiten

Úlohy a cvičenia k slovenským prísloviam
#

Úlohy a cvičenia k slovinským prísloviam
#

  • Egozentrismus (Egocentrizem)

Úlohy a cvičenia k českým prísloviam
#

Úlohy a cvičenia k maďarským prísloviam
#

Viacjazyčné úlohy a cvičenia
#

• Nemecko-slovenské úlohy a cvičenia

• Nemecko-slovinské úlohy a cvičenia

• Nemecko-české úlohy a cvičenia

Nemecko-maďarské úlohy a cvičenia

Viacjazyčné úlohy a cvičenia
#