Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Dvakrát meraj, raz rež.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • dvakrát Lemma: dvakrát
  • meraj Lemma: merať
  • raz Lemma: raz
  • rež Lemma: rezať

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje varovanie, že človek si má každú činnosť najskôr dobre premyslieť a zvážiť , aby sa nedopustil zbytočných chýb. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy vyskytuje s aktualizovaným komponentom "rež/strihaj". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Radšej dvakrát meraj, raz strihaj. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • radšej Lemma: rád
  • strihaj Lemma: strihať
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa často používa s introduktorom "Aj tu platí (pravidlo) ..." [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Hovorí o slobode každého jednotlivca na vlastné určenie, o jeho moci nad vlastným životom a predovšetkým o jeho zodpovednosti za všetko, čo robí. Na čisto teoretickej úrovni je postoj fatalistu začínajúceho každý nový deň a každý nový čin konštatovaním „ Ale veď čo, nejako už bude. " v ostrom rozpore s tým, čo vyžaduje realita. Na jednej strane je život pre prítomnosť, bez slobody, a teda aj bez zodpovednosti za budúcnosť. Na strane druhej sú veľavravné morálne imperatívy typu „Dvakrát meraj a raz rež!" alebo „ Mysli na zadné vrátka! ". Vzájomná nezlučiteľnosť oboch koncepcií bije do očí. Modelová situácia : Policajt sledujúci monitor s obrazom z bezpečnostnej kamery umiestnenej napríklad na Hlavnom námestí v Bratislave v jednom momente stlačí tlačidlo Pause. Zatiaľ čo vonku sa všetko hýbe ďalej, na jeho monitore ostal onen moment zachytený v nehybnej fotografii. Môžeme sa na ňu v pokoji pozerať. Okrem mozaiky dlaždíc, lavičiek a zopár ľudí zachytených uprostred presunu odniekiaľ niekam inam v popredí vidno najmä dvoch mužov. InZine 2003-feb

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
V menovom programe na rok 1997 pritom definovala infláciu v rozpätí 5, 6 až 5, 9 percenta. O zámere MF SR „ šliapnuť “ do kryštálového cukru však nebola pred jeho prípravou informovaná. Už drastické zvýšenie cien cigariet v dôsledku novely zákona o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov, ktoré prinieslo namiesto požadovaného efektu v štátnej pokladnici iba nárast pašovania, naznačilo, že na MF SR neplatí okrídlené „dvakrát meraj, raz rež“. Pomôže zrejme iba výmena posádky, ktorá v trhových vodách nevie plávať. Neefektívnym subjektom sa namiesto konkurzu podrží nad hlavou ochranný dáždnik Byrokracia ( ne ) vylieči?! Asociácia súkromných lekárov SR upozorňuje, aké praktické problémy prinesie používanie ambulantného liekového formulára. MUDr. Ladislav Pásztor, prezident asociácie, poskytol redakcii toto stanovisko : Každý lekár má svoj „receptá “ zaužívaných liečebných postupov a liekov. Profit 1998/07


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Nech si už predstavujete pod týmito pojmami čokoľvek, všetko sa vždy dá vyriešiť. Ako a za koľko, je jedna z prvých otázok, ktoré architektovi zákazníci kladú. Možných riešení aj správnych odpovedí býva viac. Stačí si len vybrať tú optimálnu, šitú presne na mieru. Pre pokoj duše i tela a v neposlednom rade aj ostatných členov domácnosti je veľmi dôležité zodpovedné riešenie dispozície, členenie priestorov i spôsob a štýl zariadenia. Aj preto platí „dvakrát meraj a raz búraj“. Do detailov premyslená a naplánovaná rekonštrukcia dokáže ušetriť nielen nezanedbateľnú časť financií, ale aj nezanedbateľnú časť nervov a času, ktoré by ste venovali zháňaniu potrebného materiálu a zariadenia. Ak vás naše riešenia zaujali, prípadne potrebujete odbornú radu či konzultáciu, s dôverou sa obráťte na redakciu HN Reality Aktual. V budúcich číslach by sme mohli priniesť riešenia ďalších problémov. Skúste ich opísať, naskicovať. A skúste sa tiež vyjadriť k riešeniam navrhovaným v tomto čísle. Aj polemicky, kriticky. Hospodárske noviny 05/09


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Prienikom Piešťanky Martiny Moravcovej do absolútnej svetovej špičky sa však aj odmeny plavcov stali pre našinca zaujímavé. Pozastaviť sa a počkať HALKA TYTYKALOVÁ Rozhodnutie počkať so zatvorením predajní v nedeľu až na výsledky prieskumu mienky samotných spotrebiteľov bolo múdre. Urobil ho minister hospodárstva Ľubomír Harach a znamená nielen oddialenie riešenia problému, ale aj možnosť skutočne si overiť, do akej miery Slováci chcú chodiť nakupovať počas celého víkendu. Presne podľa ľudového porekadla najskôr dvakrát meraj, až potom rež. Odpoveď na otázku, zatvoriť alebo nezatvoriť predajne hoci len na nedeľu, skutočne nie je až taká jednoduchá, ako sa na prvý pohľad zdá. A Slováci v tom nie sú osamotení. O zatvorených nedeliach sa diskutovalo v Nemecku, Poľsku i v Rakúsku. Skúsenosti z iných krajín a analýza stavu rozvoja maloobchodu v SR však kážu pozastaviť sa nad týmto problémom a najmä počkať. Profit 2002/02

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Nezabúdajte, že v modernej spoločnosti sú najdôležitejším artiklom a bohatstvom práve informácie. Tie si preto treba chrániť "ako oko v hlave". Len málokto z vás vie, kto a kde číha na ten správny okamih, aby sa k vám dostal a získal informácie, ktorými disponujete. Ľahkovážnosť a predsudok, že vy nie ste ten pravý, sa v tomto prípade neoplatí riskovať. "Radšej dvakrát meraj a raz strihaj." "Drhnutie dlážky a vynášanie nočníkov je rovnako dôstojné ako úrad prezidenta." Richard M. Nixon " Aspoň sa ešte raz prejdime po tejto zasneženej krajine, keď už nič iné." Lucia Piussi Tak blízko, a predsa tak ďaleko majú k sebe tieto dve kapely. Okrem rafinovaného názvu majú spoločné heslo folkrock s prvkami country, rôzna je miera melodickej a aranžérskej nápaditosti, inštrumentačnej pestrosti a istoty. InZine 2000-may


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Pre jednotlivé zálohy s členením na zálohované hosty sú vytvárané katalógy, ktoré sú uložené tak na samotných zálohovacích médiách, ako aj na riadiacom serveri pracovnej skupiny. Týmto spôsobom môžeme realizovať kontrolu správnosti výberu zdrojov zálohovania a správne zadelenie do jednotlivých skupín, čo je dôležité pre možnosť efektívnej obnovy v prípade havarijného stavu. Ako všade aj tu platí pravidlo: Dvakrát meraj a raz rež. Proces zálohovania je takmer bezvýznamný v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť potrebnú obnovu dát alebo ich rekonštrukciu. Spoliehať sa teda na vlastné riešenia vo forme ručnej migrácie dát ich kopírovaním alebo ukladaním na CD nosiče vôbec nie je vhodné. Efektívny zálohovací mechanizmus s prvkami centralizmu je ekonomicky výhodný už pri menších pracovných skupinách, pričom v prípade neustálej expanzie nie je problém dynamicky rozširovať konfiguráciu a zálohovací plán. Prečo sa teda spoliehať na to, že práve u mňa žiadna strata údajov nemôže nastať? PC REVUE. Bratislava: Digital Visions s.r.o., 2003, roč. 13, č. 02.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Určí sa projektový plán zberu a spracovania údajov až na úroveň úloh a zodpovedností jednotlivých členov tímu, kontroluje sa kompletnosť zozbieraných údajov a identifikujú sa prípadné potrebné zmeny. Po tom, čo sa analyzujú údaje, je stanovená súčasná výkonnosť služieb a od nej sú odvodené požadované parametre SLA. Po ukončení tohto procesu si treba finálne SLA prejsť a odsúhlasiť, pretože práve ich úplnosť presnosť a konzistentnosť je to, čo determinuje budúcu úspešnosť a výkonnosť poskytovaných služieb. Aj tu platí: Dvakrát meraj a raz strihaj (resp. v našom prípade odsúhlasuj). PC REVUE 2003/09

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Pri hádaní sa nasmejú nielen účinkujúci, ale aj televízni diváci. Podobne sa môžu zabávať aj diváci tohtoročnej ženskej volejbalovej extraligy. Povolanie " tajných hostí " je jasné. Ide o volejbalistky. Diváci sú v porovnaní so súťažiacimi televízneho Inkognita vo výhode, nemajú masky na očiach a dokonca dostanú i už spomínané indície. Niektoré družstvá zabezpečili totiž svojim hráčkam dresy s menami na chrbtoch. Pre ich ľahšiu identifikáciu. Úloha diváka "volejbalového inkognita" je tak zjavne veľmi jednoduchá. Pozriem, vidím. Aj tu však platí staré známe, dvakrát meraj a raz strihaj. Nie vždy sa totiž meno hráčky zhoduje s tým uvedeným na drese. Možno malichernosť, no pri fotografiách v novinách či televíznych záberoch môže podobná drobnosť pôsobiť prinajmenšom zaujímavo. Je nám jasné, že meniť nápis na drese pri každej výmene hráčskeho kádra je záležitosť pomerne nákladná. Avšak existuje aj riešenie oveľa jednoduchšie, podstatne menej finančne náročné a vzhľadom na pohyb hráčok v slovenskej extralige aj veľmi praktické. Stačí vziať leukoplast, ktorého je v každom družstve pri všetkých narazených prstoch či vykôbených členkoch dostatok... Denník Šport. Bratislava: Šport press s.r.o. 17.10.2006

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="dvakrát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="dvakrát" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="meraj"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="meraj"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter