Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Rovný rovného si hľadá.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • rovný Lemma: rovný
  • rovného Lemma: rovný
  • hľadá Lemma: hľadať

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje skutočnosť, že ľudia s rovnakými záujmami sa spolčujú, alebo osoby s rovnakými povahovými vlastnosťami zvyčajne inklinujú k sebe. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa najčastejšie vyskytuje vo svojom rozšírenejšom variante Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá a poukazuje buď na spolčovanie sa charakterovo zlých ľudí [Doklad 3], alebo na výber povahovo rovnakých známych, priateľov alebo partnerov. [Doklad 9] [Doklad 10].

Varianty#

Tvarové varianty#

Rovný si hľadá rovného. [Doklad 4]

Rovný si má hľadať rovného. Wörtl.: Gleicher soll den Gleichen suchen.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Das SW hat eine erweiterte Variante, wörtl.: Eine Krähe setzt sich zur (anderen) Krähe, Gleicher sucht Gleichen. :
[Doklad 6]

Vrana k vrane sadá. Das SW funktioniert oft ohne den zweiten Teil als selbstständiges SW.
[Doklad 7]

Variantné komponenty#

  • vrana Lemma: vrana
  • vrane Lemma: vrana
  • si sadá Lemma: sadať si

Typické použitie v texte#

Príslovie vo svojom plnom variante, alebo len jeho prvá časť, má často negatívnu konotáciu o spolčovaní sa ľudí so zlými vlastnosťami alebo s nekalými zámermi. [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Chcem svoju dcéru. Dobre teda. Prečo sa pýtaš? Pokrčila plecami. Neviem. Mňa neobalamutíš, Juliette. Záleží ti na tých úbohých ropuchách, čo sa krčia v tme. Sú tvoja rodina, ako kedysi Nebeské divadlo. Musím povedať, že je to biedna náhrada, ale rovný rovného si hľadá. Môžeš to nazvať hrou, ak chceš, povedal som. Harris, Joanne: Boží ľudia. Bratislava: Ikar 2004. 318 s. Preklad: Alena Redlingerová.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Generácia našich rodičov verila v Boha, a to aj preto, že neverila v tvorivosť chaosu a náhody, a po ňom v kultúru a vzdelanie. A keďže, ako často spomínam, nie len talent, ale aj širšie ľudské a spoločenské osnovy obchádzajú jednu generáciu, navrávam si, že viery našich rodičov zmocnejú v ich vnukoch. Otec navyše veril, že sa i družíme podľa kultúrneho kľúča, a že práve pre naše spolky platí najväčšmi to: ... a rovný rovného si hľadá. Jeho skúsenosť tohto druhu, dodám, pochádzala z čias, keď spolky a spoločenstvá vznikali na základe osobných sympatií a spoločných záujmov, z príčin prirodzených. Ballek, Ladislav: Zlatý stôl. Banská Bystrica: Adade 2000.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Či to bude „on”, to závisí od tvojej výchovy, tvojich skúseností, spomienok, názorov, predsudkov, ale aj od jeho vône, hlasu, pohľadov, celkového výzoru, možno i od oblečenia a „osudnej” chvíle vášho stretnutia. Väčšinou si ľudia hľadajú partnera, ktorý sa im trochu podobá – spriaznenú dušu. Niektorých však priťahujú nevšední partneri, celkom iní, ako sú oni sami. Tu platí dobre známe „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá”, ale aj „Protiklady sa priťahujú”. Veľmi často vychádza prvý impulz od dievčaťa, alebo od ženy. Vzlet. Nový Sad: Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, r. 2004, č. 2


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Inštitúcia, ktorá núka národu ako vrchol zábavy predstavenia Senzusu a necháva sa neustále počuť, aký je to úspešný program a akú má sledovanosť, nemôže čakať dôveru inteligentnej vrstvy obyvateľstva. Kompenzácia ľudovej zábavy uvádzaním repríz dávnej slávy tiež nie je adekvátna. Rovný si zrejme hľadá rovného na každej úrovni a v každom kontexte Literárny týždenník 1998/31 str. 12-13

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):

Kým sa milovali, vôbec si neuvedomoval farbu jej pleti. Zrejme na tom nezáleží. Všetky teórie o odlišnosti rás sa mu zrazu zdali smiešne. Takisto ako jeho černošské uvedomenie. Celé roky sa držal zásady, že rovný si má hľadať rovného a s nerovným neradno žartovať, ak si človek nechce narobiť problémy. Lenže tentoraz mu nijaké nehrozia. Rose, Marcia: Priznávanie. Bratislava: Remedium 1998. 300 s. Preklad: Jozef Kot

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Toto úslovie je vyjadrením tretieho Zákona - Zákona rovnorodosti. Rovnaké priťahuje rovnaké. Tvorca zlého cítenia, zlých myšlienok, slov a činov k sebe priťahuje, alebo on sám je priťahovaný k ľuďom podobného druhu. Za všetky trápenia, bolesti a strasti, ktoré potom v ich blízkosti prežíva, by teda nemal obviňovať iných, ale predovšetkým sám seba. Mal by radšej vecne a kriticky zhodnotiť reálny stav svojho vnútorného života, na základe ktorého bol on k nim, alebo oni k nemu, pritiahnutí. http://supa.blogy.novinky.cz/0903/o-zakonoch-zivota

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Rozhodne sa však zoznámili za tých najhorších okolností. Alebo to bolo jednoducho len preto, že vrana k vrane sadá. Nech už to bolo, ako chcelo, Stephanie a Barbie sa dali bez problémov dokopy. Nemálo tomu napomohla aj skutočnosť, že hovorili rovnakým jazykom, no bolo v tom aj čosi viac: obe sa ocitli v cudzom svete a navyše boli ženy. Keď odchádzali z nemocnice, rapotali ako straky. Eduardo si vzal do kancelárie taxík a limuzínu so šoférom nechal Stephanie, aby bezpečne odprevadila Barbie do lacného hotela v Santa Teresa, kde bývala. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/207735698


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte ):
Ako sa však hovorí, vrana k vrane sadá... Gauneri sú dnes v každom politickom zoskupení a s plechovou tvárou budú občanom tlačiť do hlavy kaleráby, ako sa máme zle, prečo tu máme takú veľkú nezamestnanosť a kto za to môže. Potom pokojne nasadnú do služobného bavoráka, bez ohľadu na to, či je piatok alebo sviatok. Profit 2000/04


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Ľudia si vyberajú priateľov, ktorí sa im podobajú. Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú, ale tiež, že vrana k vrane sadá a rovný rovného si hľadá. Tak ako to je naozaj? Podľa najnovšej štúdie majú ľudia tendenciu vyberať si priateľov, ktorí sa im podobajú, a - naopak - partnerov, ktorí sú ich opakom. Psychologička Lisa DeBruinová zistila, že kým pri výbere partnera fyzická podobnosť nehrá žiadnu úlohu, priateľov si hľadáme na základe "mechanizmu podobnosti" . Medicus.sk. www.medicus.sk 2004-09-07

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):
A tak sa pri stretnutí na schodoch župan a jeho žena vzájomne zveria a rozhodnú vrátiť k sebe. Možno i preto, že župan, unudený vlastným manželstvom hľadal dobrodružstvo, ozvláštnenie života, ale každé dobrodružstvo sa zunuje a výsledok? Ak by sme ho chceli zhrnúť do príslovia: Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá. Paradoxné je, že županov vzťah s Karolkou, ktorá od neho žiada rozsobášenie, pri prvom probléme stroskotal a svojej žene hovorí: “Láska je potrebná pre človeka ako povetrie. Mne je nemožno žiť bez lásky. Gianitsová, Lucia: Porovnanie dvoch románov E. Maróthy-Šoltésovej. Seminárna práca. Prešov: FF PU 1998

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="rovný"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="rovný" []{0,3 [word="rovného"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="rovného"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter