Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


V cudzom oku vidí smietku, a vo svojom brvno nevidí.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • cudzom Lemma: cudzí
  • oku Lemma: oko
  • smietku Lemma: smietka
  • vidí Lemma: vidieť
  • brvno Lemma: bvrvno
  • nevidí Lemma: vidieť

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, že iných ľudí by sme mali posudzovať podľa rovnakých kritérií , ako posudzujeme sami seba. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často používa v rôznych aktualizovaných transformovaných podobách. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

V cudzom oku vidí smeť / smetie / smietku, a / ale vo vlastnom brvno nevidí. [Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • smeť Lemma: smeť
  • nevidí Lemma: vidieť
  • smetie Lemma: smetie

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla vyskytuje vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6] [Doklad 7] [Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Obeť sa v ich prítomnosti cíti, akoby ju pristihli pri čine. Vystatujú sa ušľachtilými morálnymi zásadami, ktoré údajne vyznávajú, a premyslene si budujú povesť. Tvária sa, že pohŕdajú ľudskou zlomyseľnosťou. Nevedia síce prejaviť záujem o problémy okolia a vcítiť sa do kože svojich blížnych, zato musia byť stredobodom pozornosti a striktne vyžadujú, aby sa všetci o nich zaujímali. Môžu si predsa čokoľvek dovoliť: každého kritizovať a zároveň si vyprosiť aj nepatrnú výčitku na vlastnú adresu; poukazovať na cudzie nedostatky a súčasne sa tváriť ako stelesnená dokonalosť; v cudzom oku vidieť smietku a vo svojom brvno nie, čo je koniec koncov typický spôsob ochrany proti psychotickej úzkosti. Perverzníci musia silou-mocou oslniť okolie. Ľudia ich často opisujú ako očarujúce a skvelé bytosti, no len čo sa ryba chytí na udicu, držia ju zavesenú na háčiku, dokedy im to vyhovuje. Pre nich totiž nejestvuje ako bytosť z mäsa a kostí, ktorú treba vidieť, počuť a hlavne rešpektovať, lebo perverzná logika nič podobné nepripúšťa. Hirigoyen, Marie-France: Psychické týranie: môj šéf (manžel) je tyran! Čo s ním? Bratislava: Sofa 2001.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Pri tých slovách, kde je nevyhnutné ozrejmiť motiváciu, robíme tak v lomených zátvorkách, ktoré nasledujú po výklade významu jednotky, alebo na záver celého hesla, ak sa týkajú súboru frazém. Výklad motivácie je doplnený o odkazy na konkrétne časti, či dokonca vety z prameňa motivácie, teda z Biblie. Robíme tak zaužívaným spôsobom. Najprv je uvedená skratka alebo celý názov knihy, potom nasleduje čislo kapitoly - hlavy, a za čiarkou číslo príslušného verša. Napr. (Mt 7, 1-5) - pri frazéme v cudzom oku vidí smietku, a vo vlastnom brvno nevidí. Posledným, tretím problémom sa zaoberáme v nasledujúcej kapitole. Gianitsová. Lucia: Náčrt problematiky frazeologizmov z biblických prameňov s výberovým slovníkom. Seminárna práca. Prešov: FF PU 2000.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Slovenská politika bola aj v čase predveľkonočnom presne taká istá ako v hociktorom inom. Strany a hnutia, ktoré postrehnú každú smietku v cudzom oku, prehliadajú brvná vo svojom vlastnom. Členovia KDH a poslanci SDK páni Slaný a Muránsky napísali pozdravný list delegátom krajského snemu HZDS a tvárili sa, že nerozumejú ohlasu, aký vyvolal jeho obsah. Obaja autori najskôr vyzvali delegátov hnutia na spoluprácu a potom ešte spresnili, že sa prihovárajú "za spoluprácu kresťanských a národných síl, ktorá už toľkokrát v minulosti pomohla slovenskému národu prekonať tie najťažšie chvíle". Z čoho vyplýva, že pre pánov Slaného a Muránskeho je aj HZDS silou kresťanskou a národnou, takou ako KDH. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 6.4.1999


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Ak to neurobia, potom "Tí, ktorých ponecháte, budú tŕním vo vašich očiach a ostňami vo vašich bokoch a budú vás utláčať v krajine, v ktorej budete bývať. A čo som si zaumienil urobiť im, urobím vám." (Numeri 33, 55- 56). Spojenie byť niekomu tŕňom v oku / v očiach značí 'byť niekomu nepríjemný alebo protivný a značne mu prekážať; nemôcť niekoho vystáť / ani cítiť, ležať niekomu v žalúdku'. Tak príslovie V cudzom oku vidí smeť / smetie / smietku, a / ale vo vlastnom brvno nevidí, ako aj ustálené spojenie byť niekomu tŕňom v oku / v očiach sú v súčasnej slovenčine mimoriadne frekventované. Znovu podotýkame, že v Biblii sa tieto spojenia nevyskytovali vo svojich priamych významoch, ako napr. spojenia byť v jame levovej ( o Danielovi ), niesť svoj kríž ( o Ježišovi ), jesť zakázané ovocie ( o Eve a Adamovi ), lámať chlieb ( o Ježišovi ) a pod., ale hneď v prenesenom význame. Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Často nejde ani tak o politikov ako o odbúranie stresu z bežného dňa. Donedávna som to bral ako samozrejmosť a vôbec ma nezaujímalo, či tým niekomu neubližujem. Zamyslieť sa nad tým ma prinútila bezvýznamná príhoda na prechode cez chodcov. Predo mnou kráčali dvaja páni a nadávali na ministra Ruska, čo si to už dovoľuje, keď v Rakúsku bez mihnutia oka porušoval šialenou jazdou predpisy. Vášnivo nadávajúc prešli cez prechod. Na červenú. Vedome. Nevdojak som si spomenul na príslovie: v cudzom oku smietku vidí a vo vlastnom brvno prehliada. Nechcem sa vzdať tejto zvrátenej záľuby – nadávať na politikov. Ale už chcem nadávať s čistým svedomím. Bez brvna v oku. Tak sa snažím dodržiavať aj najbanálnejšie príkazy a zákazy. A funguje to. Teraz nadávam s väčšou noblesou. Ľudia sú rozdelený na dva antagonistické tábory. Jedni to pokladajú za skvelú zábavu a druhí za plytký program nehodný Slovenskej televízie. Skúsme sa však na to pozrieť z iného pohľadu. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=254885341&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Kde nič nie je , ani smrť neberie. — Už je prázdna , dieťatko moje, vraví. — Hore hlavu, vraví Joe. Nebyť tej beštie, Vladárka by bola vyhrala. A J. J. sa s občanom háda o zákonoch a o dejinách a občas sa medzi nich zmierlivo zamieša Bloom. — Niektorí vidia smietku v cudzom oku, vraví Bloom, lenže vo vlastnom oku ani brvno nevidia. — Raimeis, vraví občan. Najslepejší je však človek, ktorý sám nechce vidieť, ak mi rozumiete. Kam sa podelo dvadsať miliónov Írov, z ktorých tu ostali iba štyri milióny, kde sú naše stratené kmene ? A naše hrnčiarstvo a tkáčstvo, ktoré boli najlepšie na svete ? A naša vlna, ktorá sa v časoch Juvenalových predávala v Ríme, náš ľan a damask z antrimských stavov, naše garbiarstvo, naše krištáľové sklo z Ballybougha Joyce, James: Ulysses. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1993.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Aj mňa vtedy strhla búrka emócií, rýchle som si však uvedomila, aká nebezpečná je davová psychóza a ako mizne cit pre fakty. A pretože viem, že „ človek sa hnevá na zrkadlo za to, že má krivú hubu “, svoj postoj zakódujem do porekadiel a prísloví. Kto seje vietor, žne búrku, takže nechtiac môže dať dobrú príležitosť zlodejovi kričať, aby chytil zlodeja. Najmä keď ten v cudzom oku aj smietku zbadá, vo vlastnom ani brvno nie. Isteže, kto chce psa biť, palicu si nájde, pozor však: akú zbraň tasíš, takou aj zahynieš! Nevypláca sa, aby zabudol vôl, že teľaťom bol, pretože žiadny strom nerastie do neba... Sestra. Odborný mesačník pre ošetrovateľstvo. Bratislava: Sanoma Magazines Slovakia, 2005, roč. 6, č. 7-8.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="cudzí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="cudzí" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="oko"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="oko" []* [lemma="smeť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="smeť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter