Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Kto platí, ten porúča.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • kto Lemma: kto
  • platí Lemma: platiť
  • porúča Lemma: porúčať

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že hlavné slovo pri rozhodovaní má ten, kto veci financuje. Vo všeobecnom význame sa môže vzťahovať aj na fakt, že kto má moc , vplyv a peniaze , ten určuje podmienky. [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje s aktualizáciou komponentu "porúča". [Doklad 3] [Doklad 7] [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Kto platí, ten káže. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

  • káže Lemma: kázať
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Ostávajú nám len dve možnosti: uvažovať, či všetko, čo prišlo po rozpade Uhorska, bolo pre nás najvýhodnejšie, alebo začať z našej vlasti budovať váženú a uznávanú krajinu. Propagácia Slovenska v zahraničí je typický plod nášho mantinelizmu. Dostali sa mi do rúk polygraficky vynikajúce regionálne atla - sy z vydavateľstva na bratislavskej Drieňovej ulici. Štatisticky podrobné, doplnené prehľadnými mapami. Lenže aby atlasy mohli uzrieť svetlo sveta, musel vydavateľ vyhodiť informácie o Slovensku a nahradiť ich reklamou a adresami podnikateľov. Kto platí, ten porúča a vydavateľ sa musí skloniť. Aj Slovensko. Domnievam sa, že turistu na Slovensku, napríklad oveľa viac zaujímajú krásy nevšedne írečitého Liptova ako adresy, telefón, fax, email liptovských "šustrov". V bežnej reči sa takýto postup, bohužiaľ nie ojedinelý, nazýva žobrotou u sponzorov. Schopní ľudia, ktorí by mohli pre Slovensko urobiť veľmi mnoho, sú odkázaní natŕčať dlaň, aby mohli prezentovať našu vlasť.u SME. Denník. Bratislava: Petit Press 4.8.1997

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Kontrastne s týmto vyhlásením však vyznieva reálna situácia vysokých škôl a podmienky, v ktorých by sa mali zabezpečiť tieto mimoriadne ambiciózne ciele. Školstvo sa naďalej zmieta v kŕčoch vyvolaných najmä spoločenskou a politickou marginalizáciou svojich vnútorných problémov a tiež tým, že najmä oblasť vysokého školstva sa stala arénou uplatňovania mocenských predstáv vládnej koalície. Názorne sa to ukázalo pri zápase o tvar novely vysokoškolského zákona a pri zriaďovaní nových vysokých škôl. Kto platí, ten rozkazuje Máloktorý zákon prijatý po novembri 1989 mal osud podobný vysokoškolskému zákonu. Základná odlišnosť charakterizovala už spôsob jeho vzniku. Bol to vari prvý zákon, na tvorbe ktorého sa v maximálnej miere podieľali tí, pre ktorých bol určený. Druhou odlišnosťou bola dĺžka jeho fungovania bez väčších zásahov či úprav. Okrem vysokoškolského asi žiadny zákon nevydržal bez opráv viac ako päť rokov. Profit 1998/10


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Mach tvrdil, že jeho súkromná firma Auto Mach sa stane v najbližšom čase jedným z ďalších sponzorov Sparty. Potvrdil aj to, že po valnom zhromaždení nemieni v klube pracovať už v žiadnej funkcii. Ondrej DAŇKO, bývalý hráč VSS, čs. reprezentácie, tréner Chemlonu Humenné: "Beriem to ako manažérsku a podnikateľskú záležitosť. Keby som bol na mieste predajcov, neviem... Kúpiť európsky veľkoklub, to sa ráta, pretože sa dá z toho vytĺcť aj slušný kapitál. Napokon, kto platí, ten káže!" SME. Denník. Bratislava: Petit Press 18.5.1996


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Štát pri rozdeľovaní finančných prostriedkov na jednotlivé študijné odbory musí vychádzať z potrieb spoločnosti a jej možností, Je falošné sa tváriť, že sme schopní vždy vyhovieť záujmu! Skúsenosť z iných európskych krajín potvrdzuje, že nižšou zákonnou normou (nariadenie vlády, vyhláška ministra školstva) štát každoročne určuje počet voľných miest na jednotlivých verejných vysokých školách, Pre ilustráciu: na moju priamu otázku, či vysoké školy neprotestujú proti takému postupu, mi generálny tajomník Univerzitnej rady Španielska odpovedal veľmi lapidárne: "Kto platí, ten určuje podmienky," Rád by som zdôraznil, že zákonné normy, a teda aj nový vysokoškolský zákon, stanovujú len rámec fungovania spoločnosti, Naplnenie zámerov reformy závisí od ľudí, ktorých sa týka, od miery jej prijatia a stotožnenia sa s ňou... Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2000, číslo 48.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Lenže takéto škaredé veci sa nehovoria, Hovoria ich len obmedzení etatisti, paternalisti, populisti, trockisti, futbalisti. Alebo najnovší príklad: niekto vy - myslí, že povinné poistenie určitých skupín obyvateľstva vo verejných zdravotných poisťovniach obmedzuje slobodný výber. Hovorí sa o vyvlastňovaní. Istá moderátorka dokonca označila takýto krok za trhanie rodín. Doteraz sa nenašiel jediný novinár, ktorý by to spochybnil. A pritom – ak niekto nechce byť poistený vo verejnej poisťovni, môže si zdravotné poistenie platiť sám. V tom spočíva slobodný výber: kto platí, ten si vyberá. Je však morálne, aby sa občania zo svojich daní – lebo nimi sa platí za poistencov štátu – skladali na miliardové zisky a reklamu súkromných poisťovní? Tieto peniaze sa pritom mohli použiť na zdravotnú starostlivosť. Ale kto to povie nahlas, je diletant, boľševik, populista, komunista, kombajnista,,, Vyjadriť iné predstavy o fungovaní spoločnosti dnes znamená, že človek sa stane terčom osobných útokov, Sloboda myslenia je u nás iba fikciou. ...u Nové slovo 2008-05-06

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="kto"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="kto" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="platí"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="platí" []* [lemma="ten"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="ten" []* [word="porúča"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="porúča"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter