unbekannter Gast

Osios Loukas#

Osios Loukas
Osios Loukas, June 2011, © Gerhard Huber, under CC BY 4.0

An ensemble of two churches, monk cells, stables and storage rooms form the monastery of Osios Loukas Greece, Osios Loukas , hidden in a secluded spot in a high mountain valley.
Ein Ensemble von zwei Kirchen, Mönchszellen, Stallungen und Lagerräumen bilden das Kloster von Osios Loukas Griechenland, Osios Loukas , das sich in einsamer Lage inmitten eines Hochtales versteckt.